DIAPH3对胃癌细胞增殖、迁移和侵袭的影响及分子机制
贺国洋, 陈庆庆, 邓美静, 王高翔, 王贝玺, 王永霞, 李 巍, 千新来, 朱会芳,
Effect of DIAPH3 on proliferation, migration and invasion of gastric cancer cells and its molecular mechanism
HE Guoyang , , CHEN Qingqing , DENG Meijing , WANG Gaoxiang , WANG Beixi , WANG Yongxia , , LI Wei , QIAN Xinlai , , ZHU Huifang ,
中国癌症杂志 . 2021, (12): 1174 -1184 .  DOI: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2021.12.005