Loading...

China Oncology

28 February 2019, Volume 29 Issue 2

Report of cancer epidemiology in Shanghai, 2015

BAO Pingping, WU Chunxiao, ZHANG Minlu, PENG Peng, WANG Chunfang, GONG Yangming, GU Kai, XIANG Yongmei, SHI Liang, PANG Yi, SHI Yan, FU Chen

2019, 29 (2): 81-99. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.001

Abstract ( 434) PDF (4939KB) ( 550 )

Establishment and verification of a stratification model of colon cancer stem cell epithelial-mesenchymal transition

LI Peng, MA Xiaoying, LI Xiaojia, JIN Wenqi, DING Xufeng, GUO Xiutian

2019, 29 (2): 100-110. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.002

Abstract ( 232) PDF (7158KB) ( 164 )

Effects of Notch1 knockout by CRISPR-Cas9 on the proliferation and radiosensitivity of CNE2 cell line

WANG Yujie, Lü Tao, WANG Xiaoshen

2019, 29 (2): 111-118. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.003

Abstract ( 253) PDF (2602KB) ( 356 )

A dual-modality SPECT/MR probe of 99mTc-Transferrin-DTPA-Gd for the detection of tumor transferrin receptor expression in vivo

GU Bingxin, SUN Yuyun, YANG Zhongyi, LUO Jianmin, ZHANG Jianping, ZHANG Yingjian

2019, 29 (2): 119-124. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.004

Abstract ( 264) PDF (3721KB) ( 372 )

Relationship between preablative stimulated thyroglobulin and the excellent response in differentiated thyroid carcinoma

LIU Jierui, LIANG Jun, LIN Yansong

2019, 29 (2): 125-130. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.005

Abstract ( 300) PDF (1254KB) ( 363 )

Internal mammary sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients after neoadjuvant chemotherapy

BI Zhao, LIU Jingjing, CHEN Peng, LIU Yanbing, ZHAO Tong, SUN Xiao, QIU Pengfei, WANG Yongsheng

2019, 29 (2): 131-135. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.006

Abstract ( 315) PDF (1012KB) ( 549 )

Clinical significance of squamous cell carcinoma antigen combined with magnetic resonance imaging in diagnosing pelvic lymph node metastasis of early cervical cancer

LIU Mengjun, LI Yuzhi, WANG Lihua, CHANG Mengran

2019, 29 (2): 136-141. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.007

Abstract ( 279) PDF (1122KB) ( 327 )

Comparative study on the pathological features of BRCA1/2 mutation and non-BRCA1/2 mutation breast cancers in China

ZHU Xinyi, TIAN Tian, CAI Xu, QIN Guangqi, SUN Menghong, WU Jiong, SHEN Zhenzhou, SHAO Zhimin, HU Zhen

2019, 29 (2): 142-147. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.008

Abstract ( 280) PDF (1045KB) ( 648 )

Ultrasound screening for the application of breast cancer model in primary hospitals

WU LAMU·Yunusi, ZHOU Na, LIU Ziyang, GUO Rui, MENG Qingrong, LI Hongbin

2019, 29 (2): 148-152. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2019.02.009

Abstract ( 275) PDF (700KB) ( 391 )

中国癌症杂志
  • A Guide to the Core Journals of China
  • Chinese Science Citation Database (CSCD)
  • China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
  • Chinese Sci-tech Paper and Citation Database (CSTPCD)
  • SCOPUS
  • Chemical Abstracts
  • Japan Science and Technology Database (JST)
  • The Western Pacific Region Index Medicus (WPRIM)

Competent Authorities

 The Ministry of Education of the People’s Republic of China

Sponsored by

 Fudan University Shanghai Cancer Center

Edited by

 Editorial Board of China Oncology

Editor-in-Chief

 SHEN Zhenzhou

Honorary Editor-in-Chief

 TANG Zhaoyou, CAO Shilong

Printed by

 Shanghai Ouyang Printing Co., Ltd.

WeChat